کلیات واحد

اهداف:


ارائه خدمات بهداشتی درمانی "کودکان و نوجوانان 19-6 ساله ودر بخش خدمات آموزشی ، کودکان ، نوجوانان و جوانان 25-6 ساله می باشند .
ارائه دهندگان اصلی خدمت : در خانه های بهداشت بهورز ، در مرکز بهداشتی درمانی روستایی پزشک ، در مرکز بهداشتی درمانی شهری ، کاردان بهداشت و پزشک و در مرکز بهداشت شهرستان کارشناس بهداشت .
هدف کلی : حفظ ، تامین وارتقای سلامت کودکان 6-12 ساله ، نوجوانان وجوانان.

اعتلای سطح سلامت دانش آموزان و کارکنان مدارس و خانواده دانش آموزان از طریق افزایش سطح آگاهیهای بهداشتی ، ایجاد نگرش مطلوب ، تغییر رفتار و تسهیل دسترسی دانش آموزان به خدمات بهداشتی ، مشارکت نیرو های دانش آموزی، کارکنان مدارس و اولیاء دانش آموزان است.وظایف:


معاینات غربالگری ( ارزیابی مقدماتی ) دانش آموزان .
معاینات پزشکی دانش آموزان.

تشکیل وتکمیل مستمر شناسنامه سلامت دانش آموز تا پایان تحصیلات متوسطه.

معاینات مقدماتی وپزشکی دانشجویان بدو ورود وتشکیل شناسنامه سلامت این گروه.
پی گیری بیماریهای واگیر و غیر واگیر در مدارس.
نظارت بر بهداشت محیط مدارس.
نظارت بر عرضه مواد غذایی در مدارس .
نظارت بر طرح شیر مدارس .
پی گیری انجام واکسیناسیون توأم دانش آموزان 16-14 ساله .
آموزش بهداشت به دانش آموزان و خانواده ها و کارکنان مدارس و با همکاری سایر واحدها ی کارشناسی .
هماهنگی مستمر با سازمان آموزش و پرورش و ادارات تابعه واداره آموزش وپرورش استثنائی.
تبلیغ و ترویج فرهنگ مشارکت در سلامت در بین کودکان ، نوجوانان و جوانان.
تدوین و اجرای پژوهشهای کاربردی در زمینه سلامت کودکان و نوجوانان.
محاسبه و ارائه شاخصهای سلامت دانش آموزان استان به تفکیک جنس ، شهر و روستا.
گزارش دهی مستمر.

تهیه و توزیع نشریات آموزشی .

اجرای برنامه های پیشگیرانه وکاربردی درزمینه کاهش حوادث وعوارض ناشی ازآن درمدرسه وبین راه خانه ومدرسه
آموزش وبازآموزی کارکنان .
هماهنگی درجهت صدوروتمدیدکارت معاینات پزشکی خدمتگذاران مدارس.
ارائه خدمات حمایتی.