کلیات واحد

اهداف:


کمیته مشترک کارشناسان سازمان بهداشت جهانی( WHO) و سازمان بین المللی کار (ILO)که در سال 1950در ژنو تشکیل جلسه داد ،اهداف بهداشت حرفه ای را این چنین تعریف کرده است :
1-
ارتقاءوحفظ بالاترین درجه  سلامت جسمی ،روانی واجتماعی شاغلین کلیه مشاغل .
2-
پیشگیری از بروز بیماریها وحوادث ناشی از کار.
3-
تطبیق شرایط کار با انسان به منظور کاهش اثرات سوء شغل بر سلامت شاغلین.

تحقق اهداف عالی اصول 29 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توزیع عادلانه تر امکانات بهداشتی – درمانی به گروههای شاغل و آسیب پذیر جامعه و تحقق اهداف شبکه های بهداشتی درمانی کشور که از عوامل مهم توسعه اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی است .
ارتقاء سطح سلامت کارگران .
گسترش فرهنگ خدمات بهداشتی .
جلب مشارکت کارفرما جهت تامین حفظ و ارتقاء سلامت کارگران .
آموزش هر چه بیشتر کارگران.وظایف:


اجرای  طرح مقابله با صدا در محیط های کار .

اجرای  طرح بقا (بهسازی کارگاههای قالیبافی ونظارت بر بهداشت قالیبافان روستایی( .

اجرای برنامه ایمنی شیمیایی .

اجرای برنامه بهداشت کشاورزی .

اجرای طرح کاهش و کنترل سیلیکوزیس .

اجرای طرح ساماندهی روشنایی در محیط کار

نظارت و پیگیری انجام معاینات پزشکی شاغلین به استناد ماده 92 قانون کار .

برگزاری جلسات وکارگاههای آموزشی وتهیه جزوات، پمفلت و پوستر های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای .

برنامه ارگونومی در محیط کار .

نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت وبهداشت کار در کارگاههای بالای 25 نفر کارگر (اجرای ماده 93 قانون کار .