معرفی مدیران شبکه

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان روانسر :

           دکتر محمد سعید سریری       (پزشک عمومی) 

   از سوابق ایشان میتوان به  رییس مرکز بهداشتی درمانی کندوله صحنه ، رییس مرکز بهداشت شهرستان قصرشیرین ، رییس مرکز بهداشت شهرستان صحنه ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه و به طور همزمان  رییس بیمارستان معاون صحنه ، ، دبیر ارزیابی استاندارسازی خدمات هتلینگ بیمارستانهای دانشگاه ،رئیس کمیته مستند سازی و تغییر کاربری اموال غیر منقول دانشگاه ومدیر برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه و رییس دفتر  ریاست دانشگاه  اشاره کرد.
لبا
  

 معاونت بهداشتی شبکه (سرپرست مرکز بهداشت) :

دکتر امیر محمدی ( دندان پزشک ) 


      رسانه جدید

 

 

مسئول امور عمومی شبکه :

  امین  رضایی 

 1