کلیات واحد

اهداف:


حضور معنادار بهداشت دهان ودندان در اهداف ارتقاء کیفیت زندگی و سلامتی جامعه  نشانه ای است از اهمیتی که جامعه جهانی به سلامتی ، زیبایی و تدام توانمندی انسانی در همه ابعاد تا دیر باز ترین لحظات عمر انسان می دهد . بهره مندی از همه مشخصه هایی چون سالم بودن ، زشت نبودن ، پذیرش اعضای آسیب دیده و ترمیم شده ، خلاقیت و توانمندی  در گرو سلامت دهان ودندان و از اهم اهداف انسان در زندگی  می باشد .
بهره مندی از عمر طولانی توام باسلامتی بدون همکاری وهمیاری اعضاء مختلف بدن امکانپذیر نیست . عملکردهر عضوبر فعالیت اعضاء دیگر اثر میکند و این مجموعه  تأثیر پذیر از محیط ، تأمین سلامت و تدام زندگی فرد را بر عهده دارند . مجموعه دهان ودندان به عنوان دروازه ورود غذا و آغاز گرروند هضم و جذب غذا نقشی مهم در آماده سازی نیازمندیهای غذایی انسان به عهده دارد . رشد و تکامل ، عملکرد مطلوب روزانه و ایجاد  ا حساس لذت و نشاط درجسم و جان انسان ، بدون عملکرد درست این بخش از بدن و همکاری و مشارکت آن در شروع تامین نیازهای غذایی انسان ، امکان پذیرنیست .وظایف:

 

معاینه دندان پزشکی کودکان زیر 6سال 6تا12سال .

معاینه و آموزش مادران باردار و شیر ده .

معاینه و آموزش دانش آموزان در مدارس .

پایش خانه های بهداشت ترمیم دندانها 6پوسیده دانش آموزان ابتدایی .

مکاتبه با سطوح بلاتر و پایین تر بر اساس سلسله مراتب سازمانی .

تهیه کلیه فرمها و تجهیزا ت مورد نیاز واحد .

تشکیل جلسات کارگاههای اموزشی و باز اموزی بر اساس نیاز بر کلیه نیروهای مراکز و بهورزان خانه های بهداشت .