فعالیت ها و برنامه ها

مدیریت فعالیتها در حال اجرا

ارزشیابی تولید رسانه

آرشیو رسانه های آموزشی براساس آخرین تغییرات

کمیته علمی آموزش

پایش وارزشیابی فعالیت ها

مدیریت مداخلات آموزشی در زمینه سه اولویت کشوری بهبود شیوه زندگی سالم