کلیات واحد

اهداف:


واحد آموزش سلامت زیر نظر مرکز بهداشت شهرستان فعالیت می نماید این واحد با استفاده از توانائیها و امکانات موجود ، وظیفه خود می داند با توانمند سازی جامعه در شناخت عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی و اجتماعی و ارائه الگو هایی در زمینه شیوه زندگی سالم در کاهش بیماریها و مرگ و میر و ایجاد زندگی با نشاط برای افراد نقش اساسی ایفاد می نماید .
همواره میکوشد تا با مدیریت صحیح برنامه های آموزشی مورد نیاز ، تعهد خود را به جامعه ، گیرندگان خدمت ، کارکنان ، دولت و سایر ذی نفعان بگونه ای انجام دهد که منجر به افزایش دانش و سواد بهداشتی به منظور تغییر نگرش و رفتار برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد گردد .
ما اعتقاد داریم ، نیروی انسانی با ارزش ترین منبع سازمان هستند و بدین منظور افزایش دانش و معارت افراد را در اولویت قرار داده و با توانمند سازی کارکنان و حفظ حرمت بستر را برای جلب مشارکت آنان در تصمیم گیری و برنامه ریزیها فراهم می کنیم.
بطور مستمر تلاش می کنیم تا مشارکت موثر تمام بخشها ی توسعه ( ادارات ، ارگانها و سازمانهای مرتبط ) در استان را جهت طراحی ، اجرا و ارزیابی برنامه های سلامت جلب کرده و به ایجاد ارتباط صحیح درون و بین بخشی اقدام می نمائیم .
همواره در راستای سیاستها و استراتژیهای کلان وزارت متبوع حرکت می کنیم.وظایف:


ارزیابی نیازهای آموزشی برای آموزش سلامت
برنامه ریزی موثر برنامه های آموزش سلامت
مدیریت برنامه های آموزش سلامت
اجرای برنامه های آموزش سلامت
هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در اجرای برنامه های آموزش سلامت
توانمند سازی کارکنان وگروههای هدف برنامه های آموزش سلامت
ارزشیابی برنامه ها و مداخلات آموزش سلامت در حوزه معاونت بهداشتی
برگزاری دوره های آموزشی و مهارت آموزی در موضوعات تخصصی آموزش سلامت
بررسی نیاز سنجی آموزشی گروههای هدف برنامه ها ی سلامت
تشکیل کمیته ارزیابی و ارزشیابی رسانه ها تولیدی شهرستان
ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی و آرشیو رسا نه ها
تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق
اخذ مجوز کارگاههای آموزشی و تائید گواهی صادر شده
تشکیل کمیته علمی آموزش سلامت
پایش نظارت ، کنترل و ارزشیابی فعالیتها و مداخلات آموزش سلامت در شهرستان