کلیات واحد

اهداف:

 

برنامه ریزی و نظارت در زمینه داروهای مورنیاز واحدهای تابعه شبکه اعم از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت .

برآورد میزان نیاز سالانه دارو و تجهیزات پزشکی .

هماهنگی با امور مالی شبکه جهت تامین منابع مالی و تهیه داروهای مورد نیاز و همچنین درخواست دارو از شرکتهای مجاز به فروش دارو .

نظارت و بازرسی مداوم و مستمر از داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت .

تهیه و تدارک به موقع داروهای موردنیاز با توجه به موقعیت و نقطه جغرافیایی .

افزایش سطح آگاهی پرسنل واحد دارویی در مراکز بهداشتی درمانی .

نگهداری داروها در شرایط مناسب و مطلوب .

جلوگیری از اختصاص بودجه به داروهای غیر ضروری .

تلاش در جهت نیازهای واقعی و جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب واحدهای تابعه .
وظایف:

 

1. رسیدگی به درخواست دارویی مراکز بهداشتی درمانی

2. ایجاد هماهنگی در اجرای بررسیهای دارویی در سطح شهرستان

3. تهیه برنامه های آموزشی جهت کلیه پرسنل واحد دارویی

4. نظارت به نحوه نگهداری انواع داروها در انبار

5. رسیدگی به کلیه درخواستها ی رسیده از طرف واحد های مربوطه جهت تهیه و تحویل دارو با توجه به اعتبارات و اقدام به تهیه دارو

6. شرکت در سمینارها و کنفرانس های مربوط به امور دارویی