ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

آدرس ایمیل

1

ناهید یلوه 

کارشناس بهداشت مدارس

کارشناس

6527376-0832

 

2

3