ن 

معرفی واحد امور دارویی شهرستان

 

مسئول امور دارویی شهرستان :

ا

 

معرفی واحد امور دارویی شهرستان

 

مسئول امور دارویی شهرستان :

فرهاد شاهمرادی

سابقه کار : 15 سال

شماره تماس:

محل کار : 08326527375         شماره همراه : 09199185670

ایمیل :             yasan.yasan89@gmail.com

 

 

    واحد امور دارویی، یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان روانسر می باشد که مجوعا"5 مرکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی ،31 باب خانه بهداشت دارد

اهداف واحد:

1- تهیه وتدارک اقلام  دارویی  مجاز مورد نیاز داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش

2- کارشناسی درخواست های دارویی مراکز وتوزیع داروهای درخواستی طبق فلوچارت زمانی معین.

3- کارشناسی درخواست های دارویی شاخه بهداشتی  وتوزیع این اقلام بین  کلیه مراکز و خانه های بهداشت  .

4- نظارت وپایش وارزشیابی مستمر داروخانه های مراکز و خانه های بهداشت براساس برنامه عملیاتی واهداف ازپیش تعیین شده براساس چک لیست مربوطه.

5-برگزاری کمیته تجویز منطقی دارو هر سه ماه یک بار و در پایان هر فصل

6- درخواست و تهیه داروهای مخدر جهت بیماران اورژانس و سرطانی

7-تهیه و تنظیم سندفاکتورهای خرید از شرکت های دارویی و تحویل به امور مالی جهت تسویه دارویی

8-بررسی نسخ دارویی بیمه روستایی پزشکان مراکز و کنترل و تنطیم سند جهت پرداخت 70% طلب ماهانه شبگه به بخش خصوصی طرف قرارداد

9- رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص مسائل دارویی

فعالیتهای عمده واحد دارویی شهرستان :

1- تهیه وتدارک  داروها:

روش انجام کار:

   داروهای این مرکز از طریق انبار داروئی معاونت  بهداشتی استان  وبراساس اعتبارات تخصیصی واز محل سهم دارویی سرانه بیمه روستایی تامین می گردد.

   در خواستهای دارویی توسط مسئول امور دارویی شهرستان به واحد دارویی معاونت بهداشتی ارسال و بر اساس اعتبارات تخصیصی  میزان موجودی ومصرفی دوره مشابه قبل شرایط خاص شهرستانی و....خرید وتحویل شهرستان می گردد.

2- توزیع دارو

   توزیع دارو در شاخه درمانی وبهداشتی  بصورت ماهیانه بوده و پس از کارشناسی وارزیابی وجمع بندی کل درخواست ها  انجام گردیده، سپس حواله انبار در انباردارویی شهرستان و با نرم افزار انباردای  صادر و پس ازآماده سازی داروها تحویل مرکز مربوطه می گردد.

   توزیع داروهای شاخه بهداشتی در خانه های بهداشت ومراکز شهری ارائه دهنده خدمات بهداشتی پس ازجمع بندی وکارشناسی درخواست ها با مشارکت فعال واحد بهداشت خانواده  با توجه به جمعیت تحت پوشش و براساس آخرین دستورالعملهای مربوطه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از پنجم تا پانزدهم هر ماه توزیع میگردد.البته درخواست های دارویی بهداشتی بصورت یک ماهه ( داروهای پیشگیری ) و هر سه ماه یکبار(داروهای مانا و مادران و تجهیزات مصرفی ) صورت می گیرد.

3- مراقبت ونگهداری ازداروها در شرایط ایمن:

   کلیه داروهای رسیده به انبار دارویی بر اساس تاریخ انقضای مصرف آنها و حجم ورود وخروج  دارو وهم چنین اشکال دارویی درمحل های ویژه یا قفسه های داروئی چیده شده و داروهای نیازمند به نگهداری دردمای سرد در یخچال نگهداری می شوند و با توجه به ورود کلیه اقلام در نرم افزار دارویی مربوطه کنترل تاریخ انقضا راحت تر ودقیق تر می باشد ضمنا انبار گردانی سه ماهه مشکلات احتمالی دیگر را پوشش داده وضریب اطمینان را بالا میبردکه درنهایت هدف رساندن داروی سالم به بیمار تا این قسمت تامین می گردد..

4- پایش وارزشیابی ونظارت:

پایش داروخانه ها وخانه های بهداشت  براساس برنامه عملیاتی واهداف ازپیش تعیین شده براساس چک لیست مربوطهوبا یک تکررزمانی خاص انجام می گیرد.

5-آموزش

آموزش در واحد دارویی براساس نیازهای آموزشی مندرج در برنامه عملیاتی سالیانه واحد ویا مشکلات مقطعی خاص برای کلیه دست اندرکاران ارائه خدمات دارویی درسطوح مختلف انجام می گیرد وهدف نهایی ارتقا وضعیت خدمات دارویی به مردم می باشد.

6- تعریف کمیته تجویز منطقی دارو و بیان اهداف کلی آن:

امروزه همگام با رشد و توسعه روزافزون داروها و تولید داروهای جدید، مشکلات و پیچیدگی های مربوط به تجویز داروها شامل تداخلات دارویی، عوارض جانبی، هزینه داروها، محدودیت های بیمه ها، وجود بازار سیاه دارویی و تجویز غیر منطقی دارو نیز گسترش یافته است.

ارتقاء و گسترش فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو در گروه پزشکی و مردم جامعه، به جهت کمک به بهبود و ارتقا سطح سلامت جامعه و کاهش اتلاف منابع و سرمایه های اجتماعی با انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی. حفظ کرامت، شأن و موقعیت گروه پزشکی، تلاش در جهت افزایش اعتماد و احترام متقابل میان گروه پزشکی، بیماران و فراهم کنندگان دارو و توانمند سازی مردم جامعه در زمینه مصرف دارو، ارزش های حاکم بر فعالیت این کمیته می باشد.

تجویزنادرست و غیر منطقی دارو علاوه بر تحمیل هزینه های هنگفت بر مردم، دولت و اتلاف منابع، منجر به کاهش کیفیت ارایه خدمات پزشکی نیز می گردد.

لذا به منظور بهبود تجویز و مصرف داروها در کنار تأمین دارو، کمیته کشوری و کمیته های واقع در دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی سراسرکشورکمیته تجویز منطقی دارو از سال 1375 فعالیت خود را آغاز نمودند.

اهداف کلی کمیته تجویز منطقی دارو در شهرستان:

1-    ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات دارویی در سطح شهرستان

2-     مشارکت در برنامه ریزی‌های بهداشتی، درمانی و دارویی

3-     استفاده از اطلاعات حاصل از بررسی و پایش نسخ در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و طراحی مداخلات مرتبط

4-      جلوگیری از تجویز و مصرف غیر منطقی و بی رویه دارو و کاهش آسیب‌ها و هزینه‌های غیر ضروری

5-     ارائه الگوی صحیح تجویز و مصرف منطقی دارو

6-      ارتقاء فرهنگ مصرف منطقی دارو درشهرستان

اعضاء شرکت کننده در کمیته تجویز منطقی دارو شهرستان:

  1. دکتر ژیلامنوچهری(سرپرست شبکه بهداشت و رئیس کمیته)

  2. دکتر سیمین چقازردی (رئیس مرکز بهداشت و دبیر کمیته )

  3. فرهاد شاهمرادی ( مسئول امور دارویی شبکه و اجرا کننده کمیته )

  4. مهندس حسن طهماسبی مسئول واحد طرح و گسترش

  5. کلیه پزشکان مشغول به خدمت در کلیه مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان روانسر

     

 

باتشکر

واحد امور دارویی شبکه بهداشت و درمان  شهرستان روانسر