اعضای واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

آدرس ایمیل


ادریس مروتی

کارشناس مسئول بهداشت    حرفه ای

کارشناس

46525680-083


سالار میرزایی

کارشناس بهداشت حرفه   ای

کارشناس

46525680-083