اعضای گروه
معرفی پستهای ستاد واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شهرستان روانسروپرسنل شاغل درآن واحد

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

محل خدمت

مدرک تحصیلی

نوع استخدام

دانشگاه محل تحصیل

مسئولیت پرسنل ستادی واحد بیماریها

Email/Gmail

1

محمد غریب حکیمی

کارشناس مسئول بیماریها

مرکز بهداشت

کارشناس بهداشت عمومی

رسمی آزمایشی

 

--------------

  

2

کریم محمدی

کارشناس بیماریهای مرکز بهداشت

کارشناس مسئول بیماریها

کارشناس بهداشت عمومی

رسمی قطعی

همدان

کارشناس مسئول بیماریها وکارشناس برنامه های بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن( سرخک ، سرخجه وسرخجه مادرزادی ، دیفتری ، کزاز ،سیاه سرفه ،...) و بیماریهای منتقله از راه آب و غذا (تیفوئید ،دیسانتری ، وبا ، کرمهای انگلی روده ای ،....) .

mohammadi11349@Gmail.com 

3

رحمت کریمی

کارشناس بیماریهای مرکز بهداشت

واحد بیماریهای مرکزبهداشت

کارشناس بهداشت عمومی

رسمی آزمایشی

کرما نشاه

مسئول زنجیره سرد شهرستان -  مسئول ستادی برنامه های HIV/AIDS STI  -  اعتیاد برنامه های مرتبط با سلامت روان و بیماریهای روانی ( صرع ، عقب ماندگی ذهنی، روانی شدید ، روانی خفیف و ... ) برنامه کم کاری مادرزادی تیروئید وبرنامه سرطانها  و برنامه آنفلوانزا . مسئول مرکز VCT ومشاوره ازدواج آقایان به 3روز درهفته

Roji1393@gmail.com 

4

محمد غریب حکیمی

مسئول زنجیره سرد شهرستان

واحد بیماریهای مرکزبهداشت

کارشناس بهداشت عمومی

رسمی آزمایشی

کرمانشاه

کارشناس برنامه های : سل و جذام ، تالاسمی ، سوانح و حوادث ، ایمنی راهها و سوانح ترافیکی ، فشار خون و دیابت ، زئونوزها ( هاری ، تب مالت ، CCHF ، کیست هیداتیک و ....) مسئول آنکال هاری ، بیماریهای منتقله از طریق ناقلین ( مالاریا ، طاعون ، سالک و ... ) . فنیل کتونوری ( PKU )

 

vmohammadgharib@yahoo.com 

 

             

 

             

معرفی پستهای مراکز واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شهرستان روانسروپرسنل شاغل درآن واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

محل خدمت

مدرک تحصیلی

نوع استخدام

دانشگاه محل تحصیل

مسئولیت پرسنل ستادی واحد بیماریها

Email/Gmail