آدرس : شهرستان روانسر ـ شهرک ویس القرن ـ شبکه بهداشت و درمان شهرستان روانسر

تلفن تماس مدیریت سایت شبکه :  6526605  -0832

شماره تماس همراه  : 09183562350

تلفن تماس سرپرست شبکه :  6526602-0832

آدرس سایت :  http://ravansar.kums.ac.ir

مدیریت سایت ( محمد عدنان غفوری )