کلیات گروه

اهداف:


سلامت یکی از عوامل اساسی توسعه پایدار درهر جامعه ای است و وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به منظور دست یابی به هدف فوق در قالب استقرار شبکه های بهداشتی درمانی از سال 1364 این رسالت را به عهده گرفته است و طی سالهای گذشته گامهای موثر و اساسی در این راستا برداشته است . هماهنگ با برنامه های وزارت متبوع ، گروه طرح و توسعه شبکه ها با هدف ارتقاء سطح سلامتی مردم ، ارائه خدمت می نماید.وظایف:


1. راه اندازی و تجهیز واحد های بهداشتی درمانی تابعه .
2. نظارت بر چگونگی فعالیت واحد های بهداشتی درمانی.
3. اصلاح ، ایجاد و توسعه واحد های بهداشتی درمانی.
4. تداوم ، ارتقاء ونظارت بربرنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی.
5. تعیین محل زمین و پیشنهاد احداث ساختمان واحد های بهداشتی درمانی.
6. پیشنهاد ایجاد و اصلاح تشکیلات سازمانی نیروی انسانی واحد های بهداشتی درمانی.
7. تامین و توزیع نیروی انسانی و جذب نیرو های مشمول طرح و پیام آوران بهداشت و نظارت بر نحوه خدمت آنان .
8. هماهنگی امور مربوط به نقل و انتقالماموریت آموزشی و ماموریت بدون دریافت فوق العاده شغل کارکنان.
9. تهیه بانک اطلاعات جامع کامپیوتری واحد های بهداشتی درمانی طبق طرح و فعال و بهره برداری و ارسال به وزارت متبوع انجام امور مربوط به پذیرش ، آموزش و استخدام دانش آموزان بهورزی و باز آموزی شاغلین بهورزی.
10. انجام امور مربوط به جذب ، آموزش و نحوه فعالیت رابطین بهداشتی.
11. ارتقاء دانش و عملکرد بهورزان از طریق آزمون ، پایش و باز آموزی سالیانه.
12. توزیع فصلنامه بهورز بین ادارات ، سازمانها ، دانشگاهها ، مراکز تابعه ،خانه های بهداشت و.... به منظور آگاهی ، اطلاع رسانی و افزایش دانش بهداشتی و تهیه عکس ، مقاله و مطالب علمی برای دفتر فصلنامه بهورز.
13. ارتقاء سطح مدرک تحصیلی بهورزان از طریق اختصاص 5/43 واحد درسی بهورزی به افراد شایسته به منظور کسب مدرک تحصیلی دیپلم کار و دانش .
14. انتخاب و معرفی مربیان و بهورزان نمونه در روز بهورز به منظور تشویق و ایجاد انگیزه در آنان.
15. انتخاب و معرفی مربیان و رابطین بهداشت نمونه در روز جهانی داوطلب به منظور تشویق و ایجاد انگیزه آنان .