اعضای گروه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

آدرس ایمیل

       

1

احسان نوذری

کارشناس مسئول تغذیه 

کارشناس

6526603-0832