اعضای گروه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

آدرس ایمیل

1

محمود مرادی

کارشناس مسئول بهداشت محیط

کارشناس

6527376-0832

mohitravansar@gmail.com

2

افشار حیدری

کارشناس

کارشناس

6527376-0832

3

آرزو مظفری

=

کارشناس

6527376-0832

4