اعضای گروه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

آدرس ایمیل

1

احسان نوذری

کارشناس تغذیه

کارشناسی

46525680

2

       

3

       

4