اعضای گروه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

آدرس ایمیل

1
6526603-0832

 

2

صغری احمدی

کاردان بهداشتی زن

کاردان

6526603-0832

 

3

فریحه  احمدی

کارشناس مامایی

کارشناس

6526603-0832

 

4

سارا اربابی

کارشناس تغذیه

کارشناس

6526603-0832